องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี: www.makya.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ศูนย์บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
 
ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี บ้านผาสิงห์
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
โรงเรียน
 
แผนพัฒนา
 
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการเงินการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานพัฒนารายได้
ประกาศกำหนดราคากลาง
งานการเจ้าหน้าที่
 
ประกาศ อบต.หมากหญ้า
คำสั่ง อบต.หมากหญ้า
มติ ก.อบต.
มติ ก. อบต จ.อุดรธานี
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
ประมวลจริยธรรม

ติดต่อ - สอบถาม
 
 
  ชื่อ + นายณฐพบ ชาดวง
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 0-4228-5146
  อีเมล์ + admin@makya.go.th
 
  ชื่อ + นายไพบูลย์ มณีอนันต์สุข
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 0-4228-5146
  อีเมล์ + admin@makya.go.th
 

  ชื่อ + จ.อ. ปรียาลักษณ์  เวชบรรพต
  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 0-4228-5146
  อีเมล์ + admin@makya.go.th
 
  ชื่อ + นายศรีเมือง สามล
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 0-4228-5146
  อีเมล์ + admin@makya.go.th
 

  ชื่อ + นายวินัย สาวิสิทธิ์
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 0-4228-5146
  อีเมล์ + admin@makya.go.th
 

  ชื่อ +  นายสิทธิ์ อินทรสอน
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 0-4228-5146
  อีเมล์ + admin@makya.go.th
 

  ชื่อ + นางธมล ใจจันทึก
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ + 0-4228-5146
  อีเมล์ + admin@makya.go.th
 

  ชื่อ + สิบเอกผจญ โตอุตตชนม์
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ + 0-4228-5146
  อีเมล์ + admin@makya.go.th