call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หมากหญ้า
อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360 โทรศัพท์ : 042285146 โทรสาร : 042285146

ส่งคำขอสนับสนุนน้ำอุปโภค/บริโภค
ขอรับสนับสนุนน้ำ
อุปโภค/บริโภค
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
folder งานนโยบายและแผน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 13
account_box กองคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวกฤษณา บุญน้อม
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
นางสาวกฤษณา บุญน้อม
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

นักวิชาการคลัง

นักวิชาการคลัง
นางสาวจิตชญา สุจันทา
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวจิตชญา สุจันทา
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสมภรณ์ ปัญหาผล
นักวิชาการเงินและบัญชี (ลป)
นางสาวสมภรณ์ ปัญหาผล
นักวิชาการเงินและบัญชี (ลป)
นางสาวปภาดา นันท์จันทร์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวปภาดา นันท์จันทร์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานพัสดุ

เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวสุนันทิมา ชาดวง
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
นางสาวสุนันทิมา ชาดวง
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
นางสาวอมรรัตน์ ประทุมลัย
ผุ้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวอมรรัตน์ ประทุมลัย
ผุ้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวนิตยา เพียปลัด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวนิตยา เพียปลัด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวสิริวรรณ นาสมวาท
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวสิริวรรณ นาสมวาท
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายไพบูลย์ มณีอนันต์สุข)
ปลัด อบต.หมากหญ้า ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.หมากหญ้า
โทร : 042-285146 ต่อ 19
(นายไพบูลย์ มณีอนันต์สุข)
ปลัด อบต.หมากหญ้า ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.หมากหญ้า
โทร : 042-285146 ต่อ 19
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ร้องเรียน
ศูนย์ดำรงธรรม