call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หมากหญ้า
อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360 โทรศัพท์ : 042285146 โทรสาร : 042285146

ส่งคำขอสนับสนุนน้ำอุปโภค/บริโภค
ขอรับสนับสนุนน้ำ
อุปโภค/บริโภค
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
folder งานนโยบายและแผน

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 21
account_box กองช่าง
นายสมศักดิ์ สุโอษฐ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสมศักดิ์ สุโอษฐ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสันติ จุระ
นายช่างโยธา
นายสันติ จุระ
นายช่างโยธา
-ว่าง-
นายช่างสำรวจ
-ว่าง-
นายช่างสำรวจ
วีระพล บังศรี
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
วีระพล บังศรี
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นางสาวพิศชุอร แก้วประกอบ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพิศชุอร แก้วประกอบ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายประมวล เหล่าทอง
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
นายประมวล เหล่าทอง
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
นายพงษ์ศักดิ์ ยามะณี
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายพงษ์ศักดิ์ ยามะณี
ผู้ช่วยช่างโยธา
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายไพบูลย์ มณีอนันต์สุข)
ปลัด อบต.หมากหญ้า ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.หมากหญ้า
โทร : 042-285146 ต่อ 19
(นายไพบูลย์ มณีอนันต์สุข)
ปลัด อบต.หมากหญ้า ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.หมากหญ้า
โทร : 042-285146 ต่อ 19
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง