call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หมากหญ้า
อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360 โทรศัพท์ : 042285146 โทรสาร : 042285146

ส่งคำขอสนับสนุนน้ำอุปโภค/บริโภค
ขอรับสนับสนุนน้ำ
อุปโภค/บริโภค
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
folder งานนโยบายและแผน

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 32
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายไพบูลย์ มณีอนันต์สุข
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า
นายไพบูลย์ มณีอนันต์สุข
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า
จ่าเอกปรียาลักษณ์ เวชบรรพต
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า
จ่าเอกปรียาลักษณ์ เวชบรรพต
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า
นายศรีเมือง สามล
หัวหน้าสำนักปลัด
นายศรีเมือง สามล
หัวหน้าสำนักปลัด
นายวินัย สาวิสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายวินัย สาวิสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายสมศักดิ์ สุโอษฐ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสมศักดิ์ สุโอษฐ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางธมล ใจจันทึก
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางธมล ใจจันทึก
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายไพบูลย์ มณีอนันต์สุข)
ปลัด อบต.หมากหญ้า ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.หมากหญ้า
โทร : 042-285146 ต่อ 19
(นายไพบูลย์ มณีอนันต์สุข)
ปลัด อบต.หมากหญ้า ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.หมากหญ้า
โทร : 042-285146 ต่อ 19
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง